Nút(Note)
Danh sách kết nối với các nút chính.

Địa chỉ Cổng: 3777 Trạng thái Subversion
205.142.76.87:57681 Đóng /Satoshi:22.0.1/
199.241.187.130:3777 Mở /Satoshi:0.21.0/
150.31.46.153:54301 Đóng /Satoshi:0.18.0/
38.242.202.66:52832 Đóng /Satoshi:26.0.0/
88.99.146.31:56990 Đóng /Satoshi:0.19.0/
218.219.244.174:62066 Đóng /Satoshi:0.15.3/
85.19.25.38:8961 Đóng /Satoshi:23.0.0/
149.28.20.190:38378 Đóng /Satoshi:25.0.0/
80.193.159.73:58712 Đóng /Satoshi:25.0.0/
111.108.29.123:63138 Đóng /FujiCoin:0.8.6.2/