Nút(Note)
Danh sách kết nối với các nút chính.

Địa chỉ Cổng: 3777 Trạng thái Subversion
199.241.187.130:3777 Mở /Satoshi:0.21.0/
150.31.45.125:55964 Đóng /Satoshi:0.18.0/
205.142.76.87:60578 Đóng /Satoshi:22.0.1/
88.99.146.31:50044 Đóng /Satoshi:0.19.0/
111.108.29.123:48714 Đóng /FujiCoin:0.8.6.2/
91.109.112.90:61799 Đóng /Satoshi:24.0.0/
38.242.202.66:3777 Mở /Satoshi:25.0.0/
85.19.25.38:56899 Đóng /Satoshi:23.0.0/