Nút(Note)
Danh sách kết nối với các nút chính.

Địa chỉ Cổng: 3777 Trạng thái Subversion
205.142.76.87:57148 Đóng /Satoshi:22.0.1/
199.241.187.130:57874 Đóng /Satoshi:0.21.0/
91.109.112.90:3777 Mở /Satoshi:0.21.1/
218.219.244.174:60040 Đóng /Satoshi:0.15.3/
150.31.46.86:49385 Đóng /Satoshi:0.18.0/
38.242.202.66:34948 Đóng /Satoshi:24.0.0/
80.193.159.73:57001 Đóng /Satoshi:22.0.1/
85.19.25.38:3988 Đóng /Satoshi:23.0.0/
111.229.221.109:33906 Đóng /Satoshi:22.0.1/
111.108.29.123:37588 Đóng /FujiCoin:0.8.6.2/
85.19.25.38:55856 Đóng /Satoshi:23.0.0/
88.99.146.31:47624 Đóng /Satoshi:0.19.0/